MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Sıkça Sorulan Sorular

Neden Trafik Sigortası yaptırmalıyız?

Karayollarında meydana gelen herhangi bir kazada , karşı  araç veya üçüncü şahıslara  karşı verebileceğiniz maddi, bedeni hasarları güvence altına alır. Yaptırılması devlet tarafından zorunlu tutulmaktadır.

Trafik Sigortasıyla neleri güvence altına alırız?

Sigorta şirketi, poliçede tanımlanan motorlu aracın bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya zarara uğramasına sebebiyet vermiş olması durumunda , 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanır. Zorunlu Trafik Sigortası Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Trafik Sigortası ile Kasko arasındaki farklar nelerdir?

Trafik sigortası aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.
Sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez.

Kasko ise, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Kasko ile birlikte İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza teminatları da verilebilmektedir.

Zorunlu Trafik Sigortası'nda sigorta ettiren ile sigortalının farkı nedir?

Sigorta ettiren ,sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir. Sigortalı ise ruhsat sahibidir.

Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir. Sigorta ettiren ya da sigortalı, kişi ve/veya firma olabilir. Sigortalı herhangi bir hasar durumunda giderleri teminat altına alınmış kişidir. Araç başkası tarafından sigortalanmış olsa bile tazminata hak kazanan kişidir.

Trafik sigortası primleri şirketten şirkete değişkenlik gösterir mi ?

Trafik sigortası prim tarifeleri, sigorta şirketleri tarafından yapılan aktüeryal çalışmalar neticesinde belirlenmektedir.

Ancak sigorta şirketi tarafından düzenlenen poliçenin, aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için, aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.

Aracın kayıtlı olduğu il trafik sigortası primini etkiler mi?

Aracın kayıtlı olduğu il, trafik sigortası primini etkilemektedir. Sigorta şirketleri her bir araç grubu için kendi tarifelerini oluşturmaktadır.
Bu tarifeye esas teşkil eden unsurlardan biri de aracın kayıtlı olduğu il dir. 

Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz. Sigortalı ,kasko poliçesi de yaptırarak bu teminata sahip olabilir.

Trafik sigortasının vade bitiminde yenilenmemesi durumunda yaptırım var mıdır?

Araç sahipleri trafik sigortalarını bitiş tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Bittiği tarih itibariyle poliçenin tekrar yapılmaması durumunda yeni poliçe primi, her 30 gün için poliçeye %50 ile sınırlı olmak üzere ,% 5 ek prim ilave edilerek hesaplanır. Ayrıca trafik poliçenizin olmaması durumunda trafik zabıtasının yapacağı kontrollerde, aracınız trafikten men edilir ve para cezası uygulanır.

Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması trafik sigortasının primini etkiler mi?

Evet, etkiler. Sigorta şirketleri Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası'nda ,Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen basamak ve oranlara göre, aracın kazaya karışması durumunda, belirlenecek rücu oranına göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yürütmektedirler.

Trafik sigortasında tazminat kaç gün içerisinde ödenir?

Trafik sigortası tazminat ödemesi, gerekli belgelerin sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde yapılmaktadır.

Kaza olması durumunda karşı taraf aracına ve sürücüsüne olası verilecek zararları trafik sigortası ne ölçüde karşılamaktadır?

Trafik sigortanız karşı tarafa vereceğiniz hasarları karşılamakla beraber, sigortalısı olduğunuz sigorta şirketinin sunduğu teminatlar ve verdiği hizmetler bu konuda belirleyicidir.
Bir kaza halinde karşı araç ve sürücüsüne verilecek olası zararlar, sigortalı aracının türüne, kullanım şekline ve teminat limitlerine göre poliçenin genel şartları dahilinde karşılanır. 

Trafik poliçelerinde özel indirim uygulanır mı ?

Trafik poliçelerinde özel indirim değil, hasarsızlık indirimi verilebilir.

Aracın pert olması sonucunda trafik poliçesi iptal edilir mi?

Trafik poliçesi aracın trafikten tescil kaydının silindiğini gösterir belge ile beraber iptal ettirilebilir.

Yeni araç aldığımızda mevcut aracımızdaki trafik sigortası devam eder mi?

Trafik sigortası şahsi olarak kullanılamamakla beraber sadece aracınıza özel bir poliçedir. Bu nedenle sattığınız aracın zorunlu trafik poliçesi yeni aracınız için geçerli olmayacağından, yeni araç için ayrı bir trafik sigortası yaptırmalısınız. Sattığınız araca ait yaptırmış olduğunuz poliçenin yıl içinde kalan zamanı için prim iadesi hakkınız bulunmaktadır. 

Poliçe üzerinde kayıtlı sigortalının vefat etmesi durumunda trafik poliçesi varislerin üzerine geçer mi ?

Eski poliçenin iptal ettirilip, veraset ilanına göre yeniden poliçe yapılması gerekmektedir. Poliçedeki hasarsızlık indirim hakkı varisler üzerine geçmemektedir.

01/04/13 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kasko Sigortası Genel Şartları’ nda kasko sigortası ürünleri nasıl sınıflandırılmıştır?

01/04/2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası Genel Şartları'na göre kasko sigortası teminatları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

Dar Kasko : Kasko Sigortası Genel Şartları'nda yer alan teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Genişletilmiş Kasko : Kasko Sigortası Genel Şartları'nda yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Tam Kasko : Kasko Sigortası Genel Şartları'nda yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

Kasko poliçesinde sigorta ettiren ile sigortalının farkı nedir?

Kasko poliçesinde sigorta ettiren, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir. Sigortalı ise ruhsat sahibidir.

Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir. Sigorta ettiren ya da sigortalı kişi ve/veya firma olabilir.
Sigortalı herhangi bir hasar durumunda giderleri teminat altına alınmış kişidir ve araç başkası tarafından sigortalanmış olsa bile tazminata hak kazanan kişidir.

Neden kasko yaptırmalıyız?

Trafik sigortanız sadece bir kaza yaptığınızda karşı aracın, karşı araçtakilerin veya yayaların sizin kusurunuzdan kaynaklanan zararları öder.
Kasko poliçesi ise kendi aracınıza gelen zararları teminat altına alır.

Kasko sigortasıyla neleri güvence altına alırız?

Çarpma, devrilme, yanma, çalınma, gibi zararlar karşısında aracınızı güvence altına alıyor.  Genişletilmiş Kasko Koruması teminatlarını da standart olarak sunuyor.
Hayvanların araca vereceği zararlar,
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör nedeni  ile oluşan zararlar,
Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar,
Kurallara uygun olmadan aracınızın yetkili olmayan kişilerce çekilmesi sırasında oluşacak zararlar,
Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangındışındaki zararlar,

Ruhsat sahibi değişti, yeni alan kişiye kaskoyu devredebilir miyiz?

Kasko Sigortası Genel Şartları'na göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırır.

Kasko teklif oluştururken hasarsızlık geçmişi etkili olur mu?

Sigorta şirketleri ve Tramer üzerinden bütün geçmiş bilgilere ulaşılabilmektedir.Bu bilgilere dayanarak hasarsızlık geçmişiniz de teklif oluşturulurken dikkate alınmaktadır.

Kasko poliçesinde hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, aynı hak yeni alınacak olan araçta da devam eder mi?

Mevcut araca ait kasko poliçesine, zeyilname ile yeni aracın bilgileri dahil edilebilir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir. Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirimi, önceki şirkete ait poliçe bilgileri, Tramer belge no’su belirtilerek ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyit eden satış sözleşmesi/ruhsat temin edilerek ,aynı indirim oranı yeni düzenlenecek kasko poliçesine dahil edilir.

Kasko poliçesi Kıbrıs'ta da geçerli midir ?

Kasko poliçesinde yurt dışı teminatı da dahil ise poliçeniz KKTC de geçerli olur. Eğer poliçe yaptırılırken alınmamış fakat daha sonradan bu talep gelmişse yurt dışı ek belgesi ile bu teminat ilave edebilir.

Sigortalı aracındaki ek aksesuarları kasko poliçesine dahil ettirebilir mi?

Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli ve poliçede ayrıca belirtilmelidir.
Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler.Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir.
Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.

Yeni değer teminatı nedir ?

Kasko poliçesinde yer alan bu teminat ,sıfır model "0"km aracın çalınması ya da tam hasarlı sayılması durumunda aynı marka, tip ve aksesuarlara sahip sıfır km. aracın teminini sağlamaktadır.

Anahtar Kaybı Teminatı nedir ? Tüm araçlara bu teminat veriliyor mu?

"Hususi", Minibüs" ve "Kamyonet " kullanım tarzı aracın anahtarının kaybolması ve/veya çalınması halinde, araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kilit sisteminin değiştirilmesi, anahtarın kopyalanması veya yeniden kodlanması masrafları ,her bir olayda ve poliçe süresi boyunca poliçede belirtilen limitle teminat altına alınmaktadır.

Sigortalı araçta bulunan orijinal aksesuarlar kasko teminatı içinde midir ?

Sigortalı aracın fabrika çıkışı standart donanımı içerisinde yer alan radyo-teyp ve kolonlar, poliçede orijinal olduğunun belirtilmesi şartıyla, otomatik olarak sigorta teminatına dahil edilmektedir.

Başka şirketten kazanılmış olunan hasarsızlık indirimi yenileme döneminde kullanabilir mi?

Kasko poliçelerinde şirketler arasında uygulanacak hasarsızlık indirimleri, Tramer kayıtlarından o araca ait çekilecek olan referans bilgilerine göre kontrol edilerek devam ettirilmektedir.

Poliçelerde ikame araç hizmeti var mı? Varsa kaç gün verilmektedir ?

Kullanım tarzı hususi olan araçlara otomatik olarak verilmektedir. Yılda kaç kez kaç gün verileceği sigorta şirketlerince farklılık göstermektedir.

Anlaşmalı servislere araç teslim taahhüt belgesini kimler imzalayabilir?

Hasarlı araç, anlaşmalı servise sigortalının kendisi veya yasal olarak yetkili kıldığı başka bir kişi tarafından teslim edilebilir. Aracın servise getirildiği sırada servis tarafından “Hasar Bildirim ve Taahhüt Formu” imzalatılır. Hasarlı aracı anlaşmalı servise teslim eden sigortalının yetkili kıldığı bir kimse de taahhüt belgesini imzalayabilir. İmzanın ardından taahhüt belgesinin aslı sigorta şirketine iletilmek üzere serviste kalır. Bir nüshası sigortalıya veya yasal temsilcisine verilir. Hasar Bildirimi ve Taahhüt Formu, araçta bulunan hasarın servis tarafından tespit edilmesi, hasarın kasko sigortası kapsamına girmediği belirlendiği takdirde ödemenin ve KDV gibi diğer masrafların araç sahibi tarafından yapılacağının taahhüt edilmesi amacıyla imzalanmaktadır.

Anlaşmalı Servis uygulaması nedir?

Sigorta şirketleri, sigortalılarına daha hızlı ve kaliteli hasar hizmeti verebilmek için otomotiv sektöründeki firmalar ile onarım anlaşmaları yapmaktadır. Anlaşmalı servis uygulaması, sigorta şirketleri tarafından yaygın yetkili otomotiv servisleri aracılığı ile belge ve bilgi iletişimini en aza indirerek hasarları sigortalıların parasal ödeme kaygısı olmadan kısa süre içerisinde sonuçlandırmak amacı ile sigortalıların hizmetine sunulmuştur.

Otomotiv sektörünün yeterlilik ve kalite belgesi vererek açtığı servisler sigortacılık işlemlerinde de gerekli deneyime sahip personel çalıştırdıkları için hasarların en kısa sürede sonuçlanmasına yönelik her türlü bilgiyi doğrudan sigortalılara aktarabilmektedirler.

Kusurun %100 karşı tarafta olduğu bir kazada kasko sigortasından yararlanılırsa hasarsızlık indirimi etkilenir mi?

Karşı tarafın tam kusurlu olduğu kazalarda kaskonuzdan hasar talep etmeniz halinde hasarsızlık indiriminizi kaybetmezsiniz.
Kaza halinde kusurunuzun olmadığı resmi olarak belgelendirilmiş ise, sigorta şirketiniz hasar bedelini karşı tarafın sigortasından tazmin edeceği için sizin hasarsızlık indiriminiz etkilenmemiş olur .
Hasarsızlık indirimi için sigorta sürekliliğinin esas olduğu unutulmaması gerekir. Bitiş tarihinden önce yenilenmeyen kasko poliçelerinde sigortalı hasarsızlık indirimini kaybedebilir.

Henüz yenilemesi yapılmayan kasko poliçesinde hasarsızlık indirim hakkı ne kadar süre ile kullanılabilir ?

Hasarsızlık indirim süresi genellikle sigorta şirketlerine göre 1 ile 6 ay arasında değişkenlik göstermektedir.

vdf’de kredi kartı gizliliği ve kişisel bilgilerin güvenliği uygulaması nasıldır ?

vdf Sigorta sürekli gelişen teknolojik alt yapısı ile her geçen gün daha kısa sürede, daha etkin ve hızlı hizmet  vermek için vizyoner bakış açısını geliştirmektedir. Müşteri bilgi güvenliğinin son derece önemli olması kurumsal yapımızın en büyük amaçlarındadır.

Ödeme yapacak müşterilerimizin bilgileri ilgili sigorta şirketleri üzerinden tahsil edilip güvenlik açısından tekrar görüntülenememektedir. Ödemeyle ilgili herhangi bir data sistemlerimizde tutulmamaktadır.

Yetkili servis haricinde farklı bir servise aracımı götürebilir miyim?

Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda kasko poliçe sahipleri markalı kasko ayrıcalıklarından, kendi yetkili servislerinde yararlanabilmektedirler.

Kasko poliçelerinde tazminat ödemeleri ne kadar süre içerisinde yapılır?

Tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakın tamamlanmasını takiben, tazminat ödeme tarihleri sigorta şirketlerine göre değişkenlik göstermektedir.